ویژگی های برنامه BarOn Driver اندروید:

یک ابزار مدیریت دسترسی Driver برای دستگاه های آندروید روت شده است. با این برنامه شما می توانید مجوزهای روت را اعطا یا رد کنید، یا تنظیم کنید که هر بار درخواست شود که شامل:

– مدیریت دسترسی Driver برای هر برنامه ای که نیاز به مجوز روت دارد

– اعطا یا رد درخواست مجوز، یا تنظیم کردن برای سوال کردن در هر بار
– امکان حذف روت گوشی یا تبلت
– دارای برنامه های لازم برای دستگاه های روت شده
– و …

ویژگی های برنامه BarOn Driver اندروید:

یک ابزار مدیریت دسترسی Driver برای دستگاه های آندروید روت شده است. با این برنامه شما می توانید مجوزهای روت را اعطا یا رد کنید، یا تنظیم کنید که هر بار درخواست شود که شامل:

– مدیریت دسترسی Driver برای هر برنامه ای که نیاز به مجوز روت دارد

– اعطا یا رد درخواست مجوز، یا تنظیم کردن برای سوال کردن در هر بار
– امکان حذف روت گوشی یا تبلت
– دارای برنامه های لازم برای دستگاه های روت شده
– و …