به دلیل رسیدن فصل سرما تا 15ام بهمن ماه ،

 

می توانید بجای 2000 سکه با 1800 سکه طلق

و بجای 1000 سکه با 800 سکه سقف،

برای موتور خود خریداری کنید.