تا پایان آذر ماه می توانید از قسمت جوایز باشگاه سفیران با تخفیف کلاه کاسکت خریداری کنید.

 

بجای 2500 سکه با 2000 سکه کلاه کاسکت بدون فک

و بجای 3500 سکه با 3000 سکه کلاه کاسکت فک دار خریداری کنید.