تا 15ام بهمن ماه می توانید از قسمت جوایز باشگاه سفیران قطعات پر استفاده خود را،

(3روغن موتور و یک لنت)،

با تخفیف بجای 2000 سکه با 1800 سکه خریداری کنید..