به دلیل رسیدن فصل سرما و نیاز سفیران به بارانی ،

 

تا آخر آذر ماه می توانید بجای 2200 سکه با 1800 سکه، بارونی معمولی

و بجای 4500 سکه با 4000 سکه،

بارونی خزدار خریداری کنید.